Werkzaamheden Drentsche Aa per deelgebied


We werken aan de herinrichting van de Drentsche Aa. De werkzaamheden worden per deelgebied opgepakt. In de kaart hieronder staan deze deelgebieden weergegeven. Per deelgebied staat aangegeven in welke fase van de gebiedsontwikkeling wij nu zijn. Meer informatie over de projecten staat op de projectpagina van het betreffende deelgebied. Deze vindt u onder de kaart.

Kijk direct op de pagina's voor de deelprojecten:

Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd. De Kaderrichtlijn Water is een andere Europese richtlijn, die de eisen waaraan de waterkwaliteit moet voldoen aangeeft. De Inrichtingsvisie Beekdalen is een uitwerking van de Landschapsvisie Drentsche Aa 2.0 en zijn als het ware bouwstenen voor de uitvoeringsprojecten.