Gebiedspartners


Er zijn verschillende commissies ingesteld waarin afgevaardigden van de verschillende partners met elkaar samenwerken. Iedere commissie houdt zich op een ander niveau bezig met de gebiedsontwikkeling:

Bestuurlijke Adviescommissie

Het project staat onder supervisie van de bestuurlijke adviescommissie (BAC). De BAC stuurt, controleert en bewaakt de opzet, voortgang en resultaten van het project. De leden van de BAC zijn in 2016 benoemd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en beschikken over mandaat om besluiten te nemen tijdens het project. Prolander voert het secretariaat van deze commissie. Meer informatie over de BAC.

Programmateam

In het programmateam zijn beleidsmakers verenigd die inhoudelijke keuzes maken over de gebiedsinrichting. Dit team adviseert de BAC over de inrichting, het beheer en de ontwikkeling van de Drentsche Aa.

Werkgroep grond

Binnen het project moeten er verschillende stukken grond wisselen van bestemming of van eigenaar. Met deze opgave houdt de werkgroep grond zich bezig.

Communicatiewerkgroep

De ontwikkelingen in de Drentsche Aa raken niet alleen gebiedspartners, maar ook bewoners, ondernemers en bezoekers van het gebied. Het is daarom van belang dat er veel tijd wordt gestoken om iedereen op de hoogte te houden van werkzaamheden en ontwikkelingen en om hen daar ook bij te betrekken. De communicatiewerkgroep houdt zich hiermee bezig.


Samenwerken aan een toekomstbestendig beekdal

De Drentsche Aa is één van de best bewaarde beekdallandschappen van Nederland. Boeren, bewoners, natuurorganisaties, het waterschap en recreanten kijken allemaal door hun eigen bril naar het gebied. Hoe zorgen we dat al die verschillende mensen met verschillende belangen door één deur passen?

Door met elkaar in gesprek te blijven en soms onwaarschijnlijke samenwerkingen aan te gaan zorgen we er samen voor dat het beekdal toekomstbestendig en duurzaam wordt ingericht. Daar plukken uiteindelijk alle belanghebbenden de vruchten van.