Bestuurlijke Adviescommissie


Op 24 oktober 2016 heeft de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe de Bestuurlijke Adviescommissie Drentsche Aa (BAC) geïnstalleerd. De BAC heeft in 2017 aan Gedeputeerde Staten advies uitgebracht over de wijze waarop het programma Natuurlijk Platteland Drentsche Aa gerealiseerd kan worden. In 2020 is dit programma Drentsche Aa herijkt. Inmiddels is in verschillende deelgebieden de realisatie van het Programma Natuurlijk Platteland gestart. De BAC stuurt en bewaakt de voortgang hiervan. De opgave is een integrale doelstelling en omvat de realisatie van de NNN-doelen en doelen vanuit Natura2000, de doelen van de Kaderrichtlijn water (KRW) en de doelen uit het nationaal bestuursakkoord water (NBW). Hierbij worden doelen voor landbouw, recreatie en leefbaarheid meegenomen.

Het werkgebied omvat het Nationaal Park Drentsche Aa en vooral het gehele beekdalsysteem van de Drentsche Aa binnen het Natuurnetwerk Nederland. Het gebied van de Elperstroom is aan het werkgebied toegevoegd. Dit gebied is voor een deel begrenst als Natura2000 gebied.

Samenstelling

De commissie heeft een brede samenstelling zodat alle gebiedspartners direct zijn vertegenwoordigd. Jan Broertjes is benoemd tot onafhankelijke voorzitter. Prolander voert het secretariaat van deze commissie. Daarnaast bestaat de commissie uit bestuursleden van het waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Gemeente Tynaarlo (en vertegenwoordigt de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Midden-Drenthe), LTO, Drents Agrarisch Jongeren Kontact, Drents Particulier Grondbezit en de deelprogrammaleider Drentsche Aa van de provincie Drenthe).

De commissie komt zo'n vier à vijf keer per jaar bijeen om de voortgang van de uitvoering van het programma Natuurlijk Platteland te bespreken. Daarnaast wisselt zij regelmatig kennis en ervaring uit met het Overlegorgaan Drentsche Aa, zodat deze twee organen goed op elkaar zijn afgestemd. De agenda van het Overlegorgaan Drentsche Aa is breder dan dat van de Bestuurlijke Adviescommissie Drentsche Aa en het werkgebied gaat ook over gebieden buiten het NatuurNetwerk Nederland en de Natura2000 gebieden.

De commissie heeft een Programmatische Aanpak Drentsche Aa opgesteld, een soort spoorboekje welke gebieden zij wanneer wil gaan aanpakken. Het gebied Geelbroek is 1 van deze gebieden waar de planvorming gereed is. Afgelopen jaren zijn een aantal onderzoeken in het kader van Natura2000 uitgevoerd. Een aantal deelgebieden wordt nu 2021 opgepakt. Zie hiervoor de lijst/klik op de kaart.

Communicatie en informatie

De commissie zet zich in voor het creëren van persoonlijke en op samenwerking gerichte communicatie tussen alle betrokkenen uit het Drentsche Aa gebied. Op een manier die kansen, kennis en wensen in kaart brengt en begrip voor elkaars belangen. Denk hierbij aan keukentafelgesprekken, schetsbijeenkomsten, veldbezoeken en informatiebijeenkomsten.