Voortgang Natuurherstel Roodzanden


In november is het inrichtingsplan van het natuurherstelproject Roodzanden vastgesteld door Gedeputeerde Staten, zoals beschreven in het onlangs gepubliceerde persbericht. Uitvoerder Prolander neemt nu vervolgstappen om straks de schep in de grond te kunnen zetten.

Plannen uitwerken

Ten eerste wordt het plan verder in detail uitgewerkt. Dit wordt een bestek genoemd. De toekomstige aannemer weet met dit bestek straks precies wat hij moet doen in het veld. De werkzaamheden op particuliere gronden worden afgestemd met grondeigenaren.

Ook heeft Prolander, vooruitlopend op de uitvoering, gesproken met afgevaardigden uit de omgeving over mogelijke transportroutes in het gebied die aansluiten op openbare wegen. Er moet namelijk veel bovengrond worden afgevoerd (zie hiervoor de plankaart bij het inrichtingsplan). Prolander inventariseert nu mogelijke locaties waar de af te graven grond naar toe kan. Locaties in de regio hebben de voorkeur, hoe dichter bij hoe beter. Heeft u zelf interesse in (veel) landbouwgrond (voedselrijk, de zogeheten bouwvoor), geeft u dit – liefst zo spoedig mogelijk - door met een bericht via mailadres drentscheaa@prolander.nl.

Informatiebijeenkomst 2024

In het eerste kwartaal van 2024 organiseert Prolander een volgende bijeenkomst voor de streek, waarin iedereen informatie kan verkrijgen over de uitvoering. Informatie over onderdelen van het ontwerp-bestek, zoals de mogelijke transportroutes, de voorwaarden waaronder die gebruikt kunnen worden en de voorlopige werkplanning. De uitvoering start op zijn vroegst in september 2024.

Vergunningen

De daadwerkelijke uitvoering kan starten als alle vergunningen zijn verleend. Daarom vraagt Prolander momenteel voor de uitvoering diverse vergunningen aan. Denk hierbij aan de omgevingsvergunning en de waterwetvergunning. Binnen afzienbare tijd worden de vergunningaanvragen op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Houd hiervoor ook de website in de gaten. Een ieder kan desgewenst een zienswijze indienen op een gepubliceerde vergunningaanvragen. Daarnaast publiceert gemeente Tynaarlo binnenkort het ontwerpbestemmingsplan. Dit heeft betrekking op het noordelijk deel van het project.