In gesprek over de toekomst rond Elperstroom tijdens schetsdag


Donderdag 16 november heeft Prolander een schetsdag georganiseerd over de Elperstroom. Met een select gezelschap van bewoners, landbouwers en gebiedsbeheerders dachten we na over een aantrekkelijk en samenhangend toekomstperspectief van het Elperstroomgebied.

Aanleiding schetsdag

Vanuit provincie Drenthe heeft Prolander de opdracht om samen met vertegenwoordigers van de landbouw, dorpsbewoners, belangenpartijen en deskundigen de vraagstukken uit het gebied te bespreken. Prolander organiseerde daarvoor deze schetsdag, als eerste stap om elkaars belangen beter te begrijpen.

Een belangrijk onderdeel van de opdracht van Prolander is om te onderzoeken welke maatregelen haalbaar en effectief zijn in het gebied. De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar de inrichting van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en maatregelen voor het Natura 2000-gebied, maar ook naar mogelijkheden om maatregelen te combineren met andere opgaven in het gebied zoals een toekomstbestendige landbouw.

De diepte in

In de ochtend van de schetsdag gaf Arjan van Lubek, projectleider Elperstroom vanuit Prolander, een toelichting over de kernopgave waar Prolander mee bezig is. Dit is het verbeteren van het gebied waar het kalkmoeras en blauwgrasland in het Elperstroomgebied kan voorkomen, zodat dit type natuur, dat in Nederland alleen nog in het Elperstroomgebied voorkomt, voor de toekomst bewaard blijft. Hans Dekker van provincie Drenthe gaf in zijn presentatie ook aan hoe bijzonder dit type moeras en grasland is. Voor een vergelijkbare vegetatie moet je 1000 km rijden naar Zuid-Duitsland, waar kalkrijke kwel uit de bergen in het beekdal stroomt.

De groep dook nog verder het gebied in tijdens de ochtend. Zo ging er aandacht naar de ontstaansgeschiedenis van het landschap en was er een toelichting op de uitgevoerde Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA). Daarnaast werd er inspiratie opgedaan vanuit een vergelijkbaar gebiedsproces. We bespraken de herinrichting van het Landgoed ‘t Medler, dat is heringericht met aandacht voor de geohydrologische kenmerken van het landschap, ook wel bekend als het principe ‘water en bodem sturend’.

Vertrouwen in elkaar

De verschillende presentaties gaven voldoende voer voor discussies en maakten helderder waar er verschillen van inzichten zijn. Daarover gingen we in de middag met elkaar in gesprek. Vanuit de landbouwkant werden stevige zorgen en aandachtspunten geuit. Daarnaast is er ook constructief meegedacht over de toekomst van de verschillende belangen in het gebied. Vanuit een open gebiedsproces willen we samen met het gebied verder werken naar een gedragen toekomstperspectief.

De Schetsdag is daarbij een eerste stap. Van alle ingebrachte kennis, ideeën en vraagpunten die deze dag op tafel zijn gekomen, maken we een beeldend verslag dat we delen met de genodigden van de schetsdag.