Roodzanden


Roodzanden is een gebied van circa 60 hectare, met een aantal akkers, maar ook een aantal natuurpercelen met bloemrijk grasland. Het ligt in een omgeving die erg populair is bij recreanten, met vele wandel- en fietspaden. Aan de oostzijde ligt het Schipborgsche Diep, dat onderdeel uitmaakt van het vertakte beeksysteem van de Drentsche Aa. Langs de beek liggen vochtige hooilanden en bloemrijke graslanden. Aan de westzijde van het projectgebied ligt bos. Het gebied ertussenin, dat nu nog deels wordt gebruikt voor landbouw, wordt in opdracht van de provincie Drenthe opnieuw ingericht, zodat het aansluit bij de bestaande natuur van een natuurlijk beekdallandschap.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in Roodzanden? Meld u meteen aan voor de nieuwsbrief van de Drentsche Aa.

Haalbare natuurdoelen

Er wordt nu onderzocht welke natuur tussen het bestaande bos en het reeds ingerichte beekdal gerealiseerd kan worden. Wat mogelijk is, hangt deels af van het beleid, maar ook van wat betrokken eigenaren en gebiedspartners met het gebied willen. Een deel van het gebied is eigendom van particulieren die de percelen omvormen naar natuur. Daarnaast worden percelen, die eigendom zijn van Provincie Drenthe en Staatsbosbeheer, ingericht als natuur. Er wordt van een beperkt aantal natuurpercelen onderzocht of hier ook nog extra aanpassingen nodig zijn. Met de planvorming wordt niet alleen gekeken naar de haalbare natuurdoelen. Maar ook of er aanpassingen nodig zijn aan de waterhuishouding en hoe omgegaan moet worden met functies zoals woningen en recreatief medegebruik.

Behoud en versterking landschap en natuurwaarden

Drentsche Aa is een uniek, natuurlijk beeklandschap. Een passende, natuurlijke inrichting van de deelgebieden draagt bij aan het behouden en versterken van dit unieke landschap en de natuurwaarden. Voor het gebied Roodzanden geldt dat de ontbrekende schakels in het natuurlijke beekdal Drentsche Aa worden ingevuld. Dit betekent dat agrarische percelen omgevormd worden naar natuur.

Uitwerking van maatregelen in inrichtingsplan

Het is de taak van Prolander om het eens te worden met grondeigenaren en andere betrokkenen over de inrichting van de natuur, maar ook voor de uitvoering van de maatregelen. Begin 2021 wordt archeologisch, aardkundig en cultuurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt wat wel en niet kan in het gebied en wat voor dit gebied realistische natuurdoelen zijn. In 2021 volgen nog andere onderzoeken die bepalen welke natuur er kan komen en wat voor maatregelen er nodig zijn. Deze maatregelen worden uitgewerkt in een inrichtingsplan. Dit plan wordt samen met particuliere grondeigenaren binnen de projectgrens opgesteld. Ook andere belangstellenden uit de omgeving worden betrokken bij de planvorming. Daarna worden vergunningen aangevraagd en wordt het inrichtingsplan omgezet naar een bestek (beschrijving van de werkzaamheden). Vervolgens start de aanbesteding. Naar verwachting start de uitvoering in 2024.

Download het schetsboek Roodzanden (pdf, 16 MB) voor het basis schetsontwerp, onderzoeksresultaten en meer(achtergrond)informatie.

Heeft u vragen? Neem contact op via ons contactformulier.

Het Inrichtingsplan

Bekijk het Inrichtingsplan voor Roodzanden (pdf, 9.7 MB).

Lees hier het nieuws terug

Onderzoeksrapporten

Hieronder kunt u alle onderzoeksrapporten downloaden, of de samenvattingen lezen.

Storymap

De storymap is een beeldend verhaal over het ontstaan van Roodzanden en de relatie tussen bodem, water en ecologie. De storymap vormt de basis voor de ideeën voor de invulling naar de nieuwe natuur. Bekijk de storymap.

Nieuws