Rolderdiep


Het Rolderdiep vormt samen met het bovenstroomse Andersche Diep en het benedenstroomse Gasterense diep een beekdal van de Drentsche Aa. Het gebied ligt ten oosten van Rolde. Aan de zuidzijde loopt de N33 en aan de noordzijde ligt het Scheebroekenloopje. Het gebied rond Rolderdiep is een landbouwgebied met veehouderijbedrijven.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het Rolderdiep? Meld u meteen aan voor de nieuwsbrief van de Drentsche Aa.

Wat gaat er gebeuren?

Voor het Rolderdiepgebied zijn er verschillende opgaven voor natuur en water. Vanuit de Kaderrichtlijn Water is er de opgave om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren door een gevarieerde, vrijstromende, kronkelende beek terug te brengen zonder obstakels voor trekkende vissen.  Om wateroverlast benedenstrooms te voorkomen moet het gebied bij piekafvoeren tijdelijk tot 375.000 m3 water kunnen vasthouden. Het streven is om daartoe de beekloop terug te brengen naar het historische stroombed. Bij hoge afvoeren zal de beek buiten zijn oevers treden en kan voldoende water worden vastgehouden.

Vanuit het beleid van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het streven het Rolderdiep in te richten als verbindingszone tussen de boven- en benedenstroomse natuurgebieden. Om dit te realiseren zijn er plannen om landbouwgrond om te zetten naar natuur, deels als natte natuur en deels als kruiden- en faunarijk grasland. Langs verschillende delen van de beek en op de flanken zijn er plannen om bos te ontwikkelen.

Daarnaast is er aandacht voor de recreatieve voorzieningen. In het verleden zijn hiervoor ideeën aangedragen, die in de planvorming worden beoordeeld op haalbaarheid. Om deze doelen te realiseren wordt een inrichtingsplan ontwikkeld. Er worden meetgegevens van de waterstanden in het gebied verzameld voordat de maatregelen uitgevoerd worden. Zo kunnen de effecten van ontwikkelingen gemonitord worden. Verzameling van de meetgegevens vindt plaats door peilbuizen.

Waarom gaat dit gebeuren?

Het Rolderdiep maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). In de nabije omgeving ligt een Natura2000-gebied. Daarom is het van belang om een aantal maatregelen te nemen. Om de natuur- en waterdoelen te halen wordt gekeken of het mogelijk is om nieuwe natuur aan te leggen, ruimte voor waterberging te creëren en een ecologische verbindingszone te realiseren. Vanuit het beleid voor Waterbeheer 21ste-eeuw is de opgave om in het gebied 375.000 m3 water vast te houden. Het vasthouden van overtollig water in perioden van hevige en langdurige regenval zorgt voor een vertraagde afvoer. Dit ontlast de benedenstroomse gebieden in Groningen.

In de jaren 70 heeft in het Rolderdiep een ruilverkaveling plaatsgevonden. De beek is toentertijd rechtgetrokken en verbreed, en de landbouwkavels zijn vergroot. Daarnaast zijn de afwateringssloten aangepast. Dit heeft geleid tot een snelle afwatering naar de beek. Door de snelle afvoer van het water heeft uiteindelijk verdroging van het gebied plaatsgevonden. Bovendien is de aansluiting tussen de boven- en benedenstroomse natuurgebieden onderbroken. Met het omvormen van landbouwgrond tot natuur kan de ecologische verbinding hersteld worden.

Het gebied leent zich goed voor ontwikkeling van broekbossen. Een broekbos is een bos dat regelmatig overstroomt. Deze bossen zijn te vinden in natte beekdalen zoals het Rolderdiep. Broekbossen zorgen voor schaduw over de beek, maar ook voor hout en blad in het water. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het beekmilieu en vergroot de biodiversiteit voor zowel unieke plantengroei als de dieren die op deze planten leven. Na de herinrichting kan het Rolderdiep fungeren als een ecologische verbindingszone tussen verschillende gebieden.

Wanneer gaat dit gebeuren? Hoe ziet de planning eruit?

Naar verwachting start op korte termijn de verdere planontwikkeling, gecombineerd met het gebiedsproces. Op voorhand worden peilbuizen geplaatst t.b.v. het vastleggen van de huidige grondwaterstand en tevens t.b.v. het in beeld brengen van eventuele wijzigingen in de grondwaterstand in de toekomst.