Elper Westerveld


Het Elper Westerveld is in beheer bij Stichting Het Drentse Landschap en is ca. 43 hectare groot. Het gebied is gelegen tussen Elp en het beekdalletje van de Westerbroeken, en grenst vrijwel aan het Drentse Aa-bovenloopsysteem van Holmers-Halkenbroek.

Wat gaat er gebeuren?

De opgave is om het gebied nog mooier in te richten dan het nu al is. In het gebied worden maatregelen getroffen om het landschap natter te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige aardkundige, archeologische en cultuurhistorische waarden. Het terrein bestaat overwegend uit vochtige en droge heide-vegetaties, her en der Jeneverbesstruweel en grillige eikenbosjes. Lokaal komen ook schralere graslandvegetaties voor. In het heideterrein liggen voormalige akkers waar zich momenteel een gevarieerde begroeiing ontwikkelt. Het terrein wordt begraasd met Schotse hooglanders en Schoonebeker heideschapen. Door het een deel van het terrein loopt een diepe, deels beduikerde waterschapsleiding. Deze zal op korte termijn helemaal worden beduikerd, zodat het ontwaterende effect verdwijnt. Het Elper Westerveld is voor wandelaars toegankelijk via een paarse wandelroute.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Het Drentse Landschap trekt dit project. Het plan is inmiddels klaar. Begin 2021 worden vergunningen aangevraagd. Daarna starten de werkzaamheden.

Heeft u vragen? Neem contact op via ons contactformulier.