Geelbroek


De omgeving van Geelbroek verandert. Het gebied wordt deels opnieuw ingericht waardoor het zich verder ontwikkelt tot een prachtig natuurgebied. Goed voor flora en fauna en mooi voor inwoners en bezoekers. Geelbroek is een van de brongebieden van de Drentsche Aa. Het maakt deel uit van het Natura 2000 gebied Drentsche Aa, onderdeel van het Europese netwerk van waardevolle natuurgebieden.

Wat gaat er gebeuren?

Er wordt gewerkt aan het realiseren van herstel van de natuurlijke waterhuishouding met hogere (grond)waterstanden. Om dit mogelijk te maken scheiden we de afwatering van het natuurgebied van die van landbouwgronden. De landbouwgronden aan de zuidwestzijde gaan afwateren op het dal van het Witterdiep. Door slenken aan te leggen watert het natuurgebied af naar het noordoosten, via de Ruimsloot naar het Deurzerdiep. Om de oostelijke slenk goed te laten functioneren en landschappelijk in te passen, krijgt de Geelbroekerweg een nieuw tracé. Ook worden de meeste persceelsloten en hoofdwatergangen in het natuurgebied gedempt. Dat zorgt voor herstel van grondwaterstanden en –stromingen. In het deelgebied van de Dijkbroeken en rond het bosje Bloemendaal worden sloten niet gedempt zodat de cultuurhistorisch waardevolle perceelstructuur in stand blijft. Daar worden sloten afgedamd of omgevormd naar ondiepe greppels. Omdat we ook water in het gebied willen vasthouden, leggen we een aantal kaden aan. Dit beschermt woonpercelen en landbouwgronden. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de landbouw geen nadelige effecten van de verhoging van de waterstanden zullen ondervinden. Dit blijven we monitoren.

Om mogelijke overlast van muggen te vermijden zijn op en rond de woonlocaties maatregelen toegevoegd, zoals het verwijderen van bosjes en singels. Verder wordt er voor wandelaars een nieuw pad door aangelegd, dat verschillende rondwandelingen mogelijk maakt. Er komt ook een kleine parkeerplaats voor bezoekers bij de hoek Esweg-Geelbroekerweg.

Waarom gaat dit gebeuren?

Geelbroek maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en voor een deel van het Natura 2000-gebied dat in de Drentsche Aa ligt. In het kader van het NNN is het doel voor het gebied de ontwikkeling van een ‘natuurlijk boslandschap’. Vanuit Natura 2000 geldt als doel het verbeteren van de kwaliteit en het vergroten van de oppervlakte van het habitattype beekbegeleidende bossen. Daarnaast kan het gebied bij omstandigheden van extreme neerslag bovenstrooms tot 180.000 kubieke meter water vasthouden, wat bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast benedenstrooms.

Na de herinrichting ontstaat een relatief natuurlijk systeem van bos, struweel, ruigte, moeras en grasland. Dit is aantrekkelijk voor amfibieën zoals kikkers, padden en salamanders en allerlei moerasvogels. Voor de recreant ontstaat een aantrekkelijker gebied.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Momenteel wordt er gewerkt aan de technische uitwerking van het inrichtingsplan voor Geelbroek. Hiervoor worden terreinmetingen en bodem- en milieuonderzoek gedaan. Zodra dit gereed is, volgt de vergunningsaanvraag. Als de vergunningsprocedure is afgerond wordt de aanbestedingsprocedure opgestart.

Heeft u vragen? Neem contact op via ons contactformulier.


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Geelbroek? Meld u meteen aan voor de nieuwsbrief van de Drentsche Aa.

Bekijk de video die ROEG! maakte over Geelbroek