Elperstroom


De Elperstroom ligt ten Westen van Elp, op de rand van de boswachterijen Schoonloo en Grolloo. In het beekdal van ongeveer 4 kilometer lang, groeit bijzondere natuur, zoals het zeldzame kalkmoereas en blauwgrasland. De komende tijd nemen we nieuwe maatregelen om de natuur te behouden en te versterken.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de Elperstroom? Meld u meteen aan voor de nieuwsbrief van de Drentsche Aa.

Wat gaat er gebeuren?

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen voor de natuur in het gebied, is het verhogen van het waterpeil. Daarvoor dempen we sloten en slenken, zodat het water minder snel uit het gebied wegstroomt. Ook vervangen we naaldbomen, die veel water opnemen, door loofbomen. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om de waterkwaliteit te verhogen, door de boven- en benedenloop weer aan elkaar te koppelen. Het plan is om de Elperstroom via een buis, onder het Oranjekanaal door, weer op het oorspronkelijke beekdal aan te sluiten. We onderzoeken momenteel of dit de beste manier is.

Waarom doen we dit?

De Elperstroom is onderdeel van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Internationaal is afgesproken dat we in deze gebieden de biodiversiteit behouden én proberen te verbeteren. Voor de Elperstroom betekent dit dat we het waterpeil verhogen, zodat het kalkmoeras kan blijven bestaan. Dit is goed voor zeldzame soorten zoals tweehuizige zegge en blonde zegge. Op deze manier behouden we de bijzondere natuur en voldoen we aan de doelen voor het Natura 2000-gebied.

Wat doen we nu?

Op dit moment maken we een plan voor de herinrichting van de Elperstroom. Tijdens de schetsdag dachten we met een select gezelschap van bewoners, landbouwers en gebiedsbeheerders na over een aantrekkelijk en samenhangend toekomstperspectief van het gebied. Komende tijd gaan de betrokkenen met elkaar verder aan de slag met het ontwerpproces voor de gebiedsontwikkeling.

Storymap

Meer weten over de Elperstroom? In deze storymap leest u alles over het gebied. We nemen u mee in de historie van het gebied, de bijzondere natuur en de plannen voor natuurherstel en -ontwikkeling. Bekijk de storymap.

Onderzoeken

We onderzoeken het Elperstroomgebied om te bepalen hoe het landschap kunnen behouden en versterken. Hieronder vindt u de afgeronde onderzoeken:

- LESA (pdf, 6.2 MB)

- Bureauonderzoek Aardkunde, Archeologie en Cultuurhistorie (AAC) (pdf, 8 MB) en bijbehorend Kaartenboek (pdf, 19 MB)