Anreep Eldersloo


Anreep Eldersloo ligt op steenworpafstand van Assen. De provinciale weg N33 deelt het gebied in twee gebieden: Anreep en Eldersloo. Een deel van het projectgebied Anreep is onderdeel van het Natura 2000-gebied. Het gebied is deels in eigendom van Staatsbosbeheer, de Provincie Drenthe en enkele stukken zijn in bezit van particulieren. Eldersloo is een natuurgebied, ligt aan de zuidkant van de N33 en maakt volledig deel uit van het Natura 2000-gebied. Het gebied is in beheer en eigendom van Staatsbosbeheer.

De noordkant bestaat grotendeels uit grasland met greppels en aan de noordzijde en oostzijde van Anreep loopt een kronkelende beek tussen de beplanting door. De beek ontspringt bij Geelbroek. Aan de oostzijde van Anreep en Eldersloo ligt de oorspronkelijke kronkelende loop van het Amerdiep, met parallel aan de westzijde een rechtgetrokken watergang zodat overtollig water bovenstrooms snel afgevoerd kan worden.

Wat gaat er gebeuren?

Het is de taak van Prolander om het met de grondeigenaren en andere betrokkenen eens te worden over de inrichting van de natuur, maar ook om de maatregelen uit te voeren. Er wordt onderzocht wat in dit gebied mogelijk is om het beekdallandschap te herstellen. Uit onderzoek zal blijken of het landschap vochtiger gemaakt kan worden en wat dit betekent voor de natuurdoelen van het gebied. Dit geldt voor zowel de noordkant als zuidkant. Het doel is om de natuur van het natuurlijk beekdal de Drentsche Aa te herstellen.

Waarom gaat dit gebeuren?

In het projectgebied Anreep Eldersloo wordt een deel van het beekdal van de Drentsche Aa hersteld. Het gaat hier om circa 70 hectare langs de Ruimsloot, Amerdiep en het Deurzerdiep. De wens is om de huidige landbouwpercelen om te vormen naar natuur en de bestaande natuur om te vormen zodat er een natuurlijk beekdal ontstaat.  Bij het natuurplan wordt ook bekeken hoe met andere functies in het gebied (zoals waterhuishouding, wonen, landbouw, recreatie) omgegaan moet worden.

Wanneer gaat dit gebeuren?

In 2021 wordt in het gebied onder andere onderzoek gedaan naar archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie. Ook wordt bodemonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten bekijken we wat haalbare natuurdoelen en waterpeilen zijn.  Zodra de onderzoeken zijn afgerond, wordt het inrichtingsplan voor Anreep opgesteld. Vervolgens worden de nodige vergunningen aangevraagd voor de uitvoering en wordt er bestek gemaakt (beschrijving van de werkzaamheden).  Naar verwachting start in 2022 de uitvoering van de werkzaamheden in Anreep.

De planvorming voor Eldersloo volgt waarschijnlijk in 2022.  Dit wacht nog op groen licht van Provincie Drenthe.

Heeft u vragen? Neem contact op via ons contactformulier.